ABC

Hermed en lille alfabetisk oversigt med praktisk information om livet i AB Balder. Skriftet er et supplement til foreningens almindelige vedtægter og husorden.  

 

AB Balder: Andelsboligforeningen (AB) "Balder" består af 19 andele: ti andele på Balders Plads 2 og ni andele i Ægirsgade 67. Helt præcist er vi beliggende på Matrikel nr. 3126, Udenbys Klædebo. Huset er fra 1901 og andelsbolig­foreningen blev oprettet d. 10. november 1967. Vi er selvadministrerende, hvilket betyder, at vi alle sparer en del penge. Som selvadministrerende forening er vi på den anden side afhængige af at alle andelshavere aktivt deltager i foreningsarbejdet.

 

ABF: Andelsboligforeningernes Fælles­repræsentation ABF er en interesse­organisation for private andelsbolig­foreninger, som vi naturligvis er medlem af. ABF's medlems­blad bliver sendt til bestyrelses­medlemmerne. ABF afholder kurser en del relevante kurser, og yder forskellig form for rådgivning.

 

Affald: Der er affaldsskur i gården til alm. husholdnings­affald samt papiraffald. Der står en pap-kontainer udenfor skuret. I den anden ende af gården forefindes et skur til storskrald og elektronisk affald. Der må ikke hensættes affald på bagtrapper eller i opgangene på noget tidspunkt. Er der mindre ting, som du gerne vil give videre til andre (f.eks. bøger), er der en dertil egnet hylde i affaldsskuret. På Balders plads står en flaske­container. Den kan også benyttes til plastflasker og dåse-øl/vand uden pant.

 

Balders Plads Laug: Vi giver et økonomisk tilskud til det store juletræ, der årligt sættes op på Balders Plads ved en hyggelig begivenhed sidste lørdag i november måned. Hvert år i september afholdes der også et stort loppe­marked på pladsen.Læs mere på: http://www.balderspladslaug.dk/

 

Batterier:Brugte batterier kan deponeres i den opstillede metalcontainer, som findes ved affaldskurene.

 

Bestyrelsen bliver hvert år valgt ifm. general­forsamlingen. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, 2-4 bestyrelses­medlemmer og suppleanter. Man modtager et mindre honorar for sit arbejde i bestyrelsen. Dette honorar er skattefrit. Man kan kontakte bestyrelsen telefonisk eller personligt, som anført på bestyrelses­listen. Man kan også sende en mail til bestyrelse@abbalder.dk. Der er hele tiden brug for nyt blod til bestyrelsen, så på næste generalforsamling skal du bare række fingeren op og sige, at du stiller op som formand eller bestyrelsesmedlem.

 

Bestyrelsesmøder.Der holdes typisk møde en gang per måned. Der tages referat fra møderne.

 

Bestyrelseslisten hænger på opslagstavlerne i trappeopgangene. Listen viser også hvem i bestyrelsen, der har ansvar for forskellige praktiske forhold i AB Balder (navneskilte, lys i opgangen m.v.).

 

Bestyrelsens arkiv. Bestyrelsen har et arkiv med foreningens regnskaber, referater og korrespondance. For at lette udveksling af dokumenter anvender bestyrelsen en internet-baseret fildelingstjeneste (dropbox).

 

Boligafgifter den ’husleje’ hver andel betaler til den daglige drift af foreningen inkl. alm. vedligeholdelse og tilbage­betaling af lån. Rent formelt opkræver AB Balder særskilt penge til varme, TV- og internet (se evt. årsregnskabet fra sidste generalforsamling).

 

Dørskilt og dørtelefon: Du vil ved indflytning blive kontaktet af bestyrelsen vedr. opsætning af navneskilte til hoveddør, dørtelefon, og postkasse. Hvis du har behov for et nyt skilt, så kontakt rette ved­kommende i bestyrelsen, som anført på bestyrelses­listen.

 

Brandalarm: Foreningen har en central brandmelder, som kan nulstilles Ægirsgade 67, øverst oppe på hoved­trappen.

 

Elsyn: Ifm. med salg skal der fortages et elsyn af en elektriker. Omkostningerne hæfter sælger for, men beløbet modregnes normalt ved salget.

 

Fest: Husk altid at annoncerer i god tid på opslagstavlen i gangen hvor og hvornår, og hvor længe. Husk, at også i et festligt lag bør der tages hensyn til de andre beboere.

 

Fremleje: det er muligt at fremleje sin lejlighed i kortere perioder, som beskrevet i vedtægterne. Bestyrelsen skal godkende fremlejen.

 

Generalforsamling afholdes iflg. ved­tægterne inden 1. maj.

 

Gårdlauget: Juletræ, grønne områder, boldbure, bord­tenis og fællesarealet i gården bestyres af gård­lauget.  Fælles­grillen kan anvendes "efter først til mølle princippet". Gårdlauget holder en årlig generalforsamlig. AB Balder bør bidrage aktivt til gårdlauget, og hvis du ønsker at repræsentere AB Balder, så giv venligst bestyrelsen besked. Indkaldelsen til gårdlaugets general­forsamling bliver hængt op i trappeopgangen. General­forsamlingen er åben for alle. I porten indtil gården fra Baldersgade hænger en opslagstavle. Her annoncerer gård­lauget om sine gøremål.

 

Gårdmand: Gårdlauget har indgået en kontrakt med et firma, der søger for at fælles­arealerne bliver passet.

 

Flagstangen kan benyttes af alle. Gårdlauget råder over et flag, man kan låne ved festlige begivenheder

 

Husorden:Ved overtrædelse af husordenen kontaktes bestyrelsen og denne udfærdiger en klageblanket. Klagen underskrives af bestyrelsen. Om muligt er det dog altid godt, hvis man selv kan tage kontakt og personligt minde naboerne om god husorden.

 

Husdyr: Det er ikke tilladt at have større husdyr (hund, kat). Se husorden!

 

Håndværkerliste: der er udfærdiget en liste over de håndværkere, vi gennem tiden har fået et godt samarbejde med. Listen kan rekvireres hos bestyrelsen.

 

Indbrud/hærværk: Det er vigtigt efter­følgende at give besked til naboer og bestyrelsen, så vi kan hjælpe hinanden med modforholdsregler.

 

Internet: Alle lejligheder har internet­adgang. Vi anvender pt. www.parknet.dksom leverandør.

 

Istandsættelse af andel:Alle større istandsættelses­arbejder kræver tilladelse fra bestyrelsen. Når du er i tvivl om hvad der menes med "større", så kontakt bestyrelsen.

 

Kontaktpersoner i bestyrelsen: Se listen, der hænger på opslagstavlerne i trappe­opgangene.

 

Kælderrum:Har du fået tildelt et pulterrum i kælderen. Har du pligt til at efterse rummet for evt. vand/fugt og give besked til bestyrelsen, hvis er kommer en skade.

 

Legepladsen er placeret i den anden ende af fælles­gården. Den er for alle, men for­trinsvis for børnene. J

 

Lofts- og kælderrum: Alle har krav på et lofts eller kælderrum.  Det er ikke tilladt at benytte gangarealerne i kælderen eller på loftet til opbevaring, da disse er brandveje, og derfor til enhver tid skal holdes fri. Bemærk, at loft- og kælderrum ikke automatisk følger den lejlighed, der har pågældende rum ved flytning. Ved salg kan man således ikke ”videresælge” rettigheden til at sine loft- og kælderrum.

 

Mailadresse under AB Balder. Hvis du ønsker det, kan du få din mailadresse under Balder.dk. Kontaktperson: Se bestyrelseslisten.

 

Nedlagte toiletterpå bagtrappen må ikke bruges til opbevaring. Det er af hensyn til brand og rotter!

 

Nøgler: Ved indflytning modtager andels­haveren nøgler til lejlighed, trappe­opgang, postkasse, og gårdport.

 

Oprydningsdag. Når der er behov for det, kan der arrangeres fælles oprydning og leje af en affalds­container.

 

Opslagstavlen: i hver opgang er der en opslagstavle. Den kan benyttes til generel  information beboerne imellem. Hjælp venligst med at fjerne uaktuelle opslag.

 

Papcontainer:der er opstillet to pap­container i gården. Benyt dem venligst kun til det affald, der er afbilledet på containerne. Husk, at skære dine papkasser op førend, du smider dem ud!

 

Porten.I porten ud mod Baldersgade er der en opslags­tavle til opslag, som gælder alle i karreen. Man kan få en nøgle til porten ved at henvende sig til bestyrelses­formanden og betale 30 kr.

 

Postkasser: Hver andel har en postkasse nede ved hoved­døren. Det er andelshaverens eget ansvar at sætte et "reklame nej tak" mærke på postkassen, hvis vedkommende ikke ønsker reklamer. Ønsker man reklamer, skal disse tages med op i lejligheden. De må under ingen omstændigheder dumpes i fælles­arealerne. Dette gælder både af hensyn til brandfaren og rengøringen. Og så ser det heller ikke godt ud! Hvis man har brug for et nyt navneskilt, så kontakt rette vedkommende jf. listen på opslagstavlen eller send en mail til bestyrelsen.

 

Renovation: Pt. er det R98, som henter vores alm. affald en gang om ugen.

 

Salg af andel: Punkt 1: meddel bestyrelsen at du ønsker at sælge. Punkt 2: kontakt elektriker mhp. elsyn. Punkt3: kontakt vurderingsmand mhp. vurdering af for­bedringer og løsøre. Punkt4: Afvent 14 dages intern annoncering i foreningen. Der omdeles en skrivelse til alle i foreningen, hvor der fremgår hvilken andel, der er til salg og andels­prisen. Derefter er der mulighed for eksternt salg, hvis ingen i foreningen ønsker at overtage den pågældende andel

 

Snerydning: Der bliver hvert år indgået en aftale med et snerydningsfirma.

 

Sommerfest: Hver sommer afholdes en sommer­fest, hvor foreningen betaler for mad og drikkevarer

 

Storskrald: Bag ved græsarealet er der et skur, hvor man kan stille defekter og bygnings­affald til storskrald. Følg venligst de anvisninger som er beskrevet for hvilket affald, størrelse og hvor det skal placeres i skuret.

Følgende affald må ikke dumpes i storskrald:

    * Brokker af mursten, tagsten, beton og lignende

    * Sanitetsudstyr

    * Tagplader

    * Gips

    * Jord/sten/grus

 

Husk:alm. byggeaffald skal man selv sørge for at køre på lossepladsen. (eks. Kulbanevej i Valby). Du kan også rekvirere en container, hvis du har meget storskrald. Containeren er gratis de første 2 dage. Læs mere på Kbh's kommunes hjemmeside: www.kk.dk, og søg efter "Storskrald".

 

Trapper: Bag- og fortrapperne skal til alle tider holdes fri for alt andet end dør­måtter. Sko, legetøj, affald, blomster, flasker o.lign. må således ikke henstilles på trap­perne.

 

Trappevask: Hovedtrappen vaskes ugentligt af et rengøringsfirma, og bagtrappen vaskes hver 2. uge. I kontrakten indgår også vinduesvask hver 4. md

 

TV: Alle lejligheder har adgang til kabel-tv. Vi benytter Parknet som leverandør www.parknet.dk.

 

Udlejning: Det er muligt at udleje dele af sin lejlighed, hvis man selv er bosiddende i lejligheden. Udlejningen skal godkendes af bestyrelsen.

 

Varmelaug: AB Balder indgår i et varmelaug med nabo­foreningen, Balders Hus.

 

Vedligeholdelse:Kontakt bestyrelsen, hvis du bliver opmærksom på forhold ved ejen­dommen, som kræver vedligeholdelse. Dette gælder i særlig grad alle forhold med relation til brandsikkerhed, gas, fugt og tyveri­sikring.

 

Venteliste:der er en intern venteliste. Ventelisten bliver opdateret årligt ifm. Generalforsamlingen. Kender du nogen, som ønsker at blive skrevet på den ekstrene vente­liste, kan man henvende sig til formanden.